Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej
                                                                      
 
Skopanie, dn. 28.03.2023r.
 

 

 
 
 
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
              
 
                                             
 
            Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu  uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Dokumentacja Projektowa dotycząca nowej więźby dachowej na budynku mieszkalnym Centrum Opieki nad Dzieckiem
w Skopaniu”.

Zadanie dotyczy budowy/ modernizacji dachu w budynku  Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu. Przedmiotem opracowania jest projekt nowej więźby dachowej w budynku mieszkalnym Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu.  .
 1. Proponowany zakres prac objętych dokumentacją:
 
 1. Wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie przedmiotu zamówienia
 2. Wykonanie robót remontowo – budowlanych więźby dachowej 
 3. Wykonanie instalacji odgromowej.
 4. Zaprojektowanie wentylacji  budynku
 5. Wykonanie dokumentacji dotyczącej fotowoltaiki o mocy 50 kW
 
 1. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej:
 1. Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego/ warunków zabudowy 
 2. Przedmiar robót – 2 egzemplarze.
 3.  Opracowanie kompletnego projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i technicznego ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę
 4. Kosztorys inwestorski zgodny z obowiązującymi przepisami – 2 egzemplarze.
 5. Specyfikację techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze.
 6. Wersja elektroniczna dokumentacji – 1 egzemplarz.
 7. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków, pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji zadania , w tym decyzji o pozwoleniu na budowę.
 
 1. W ramach przedmiotowej dokumentacji Wykonawca będzie zobowiązany do:
 1. pełnienia nieodpłatnie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych do momentu zakończenia i odbioru końcowego tych robót;
 2. wykonywania nieodpłatnie na wezwanie Zamawiającego w okresie 4 lat od odbioru przedmiotu zamówienia aktualizacji kosztorysów oraz sporządzania częściowych kosztorysów i przedmiarów dotyczących przedmiotu zamówienia.
 1. Termin wykonania dokumentacji projektowej: 31.07.2023 r.
 2. Kryterium oceny ofert: cena brutto 100%
 3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835 z późn. zmianami) z niniejszego postępowania wyklucza się:
          wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006                                i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
          wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593                i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006                           i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
            wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,                           o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej                    o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
 
 1. Na wykonaną dokumentację Wykonawca udzieli Zmawiającemu rękojmi za wady na okres do upływu terminu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie tej dokumentacji.
W załączeniu przesyłamy wzór oferty oraz klauzulę RODO.
Oferent musi oświadczyć, że w momencie podpisania umowy będzie dysponował osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń                    oraz instalacyjnej („elektrycznej”) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                          elektroenergetycznych bez ograniczeń.
 
Ofertę można przesłać na adres:
Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu, 39-451 Skopanie, ul. Leśna 2/3
lub złożyć osobiście w sekretariacie Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu w terminie do dnia 14.04.2023r. do godziny 11:00 z dopiskiem na kopercie OFERTA NA DOKUMENTACJĘ DLA ZADANIA „Dokumentacja Projektowa dotycząca nowej więźby dachowej na budynku mieszkalnym Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu”. ” 14.04.2023 r NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 12:00
Telefon kontaktowy: 794 790 305
 
                                                                                                          Z poważaniem

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wzór oferta projektu Plik doc 36.00 KB
Zapytanie ofertowe Plik doc 45.00 KB
powrot
Podmiot publikującyCentrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu
WytworzyłAutor Dokumentu2023-03-29
Publikujący Administrator BIP 2023-03-29 08:54
Modyfikacja Administrator BIP 2023-03-29 09:05
Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniuul. Leśna 2, 39-451 Skopanie tel. 15 811 06 23 email: ddzskopanie1@op.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 12 czerwca 2024r. 23:27:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.