Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Remont kotłowni w celu przywrócenia jej sprawności technicznej do wymagań U.D.T
ZAPYTANIE OFERTOWE
Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu, ul. Leśna 2/3 39-451 Skopanie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Remont kotłowni w celu przywrócenia jej sprawności technicznej do wymagań U.D.T”.
I. Zamawiający:
Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu
ul. Leśna 2/3
39-451 Skopanie
tel.: 15 811 06 23
poczta elektroniczna: ddzskopanie1@op.pl
 
II. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Zakres zadania obejmuje;
  1.  „Remont kotłowni w celu przywrócenia jej sprawności technicznej do wymagań U.D.T”.
 • wymiana osprzętu kotła żeliwnego – urządzenia zabezpieczającego kotły (zabezpieczenie stanu wody) – 2 szt,
 • wymiana zaworu przelotowego o śr. 65 mm – 4 szt,
 • wymiana zaworu przelotowego o śr. 40 mm – 2 szt,
 • wymiana zaworu przelotowego o śr. 32 mm – 2 szt,
 • wymiana zaworu przelotowego o śr. 25 mm – 6 szt,
 • wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm – 3 szt,
 • wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15 mm – wariant 2 Analogia ; wymiana zaworu odpowietrzającego dn. 15 mm – 3 szt.,
 • wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 32 mm – wariant 2 Analogia ; wymiana zaworu odpowietrzającego dn. 32 mm – 1 szt.,
 • wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 50 mm – wariant 1 Analogia ; wymiana filtra siatkowego o śr. 50 mm – 1 szt.,
 • wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 40 mm – wariant 1 Analogia ; wymiana filtra siatkowego o śr. 40 mm – 1 szt.,
 • wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 32 mm – wariant 1 Analogia ; wymiana filtra siatkowego o śr. 32 mm – 1 szt,.
 • wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr. nominalnej 25, - 2 msc.
 • remont palnika nadmuchowego – 1 kpl,
 • wymiana stacji uzdatniania wody – 1 kpl,
 • wykonanie robót antykorozyjnych i izolacyjnych – 1 kpl,
 • uruchomienia kotła c.o, uruchomienie wyremontowanej kotłowni wraz z węzłem cieplnym – 1 kpl,
1.2 „ Zamontowanie stacji uzdatniania wody” – element nie konieczny.
- zamontowanie stacji uzdatniania wody nie jest konieczny, ale proszę uwzględnić jego koszt. Wariant 1.2 zostanie zrealizowany w przypadku gdy inwestor będzie posiadał zabezpieczenie finansowe.
 1. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do:
 • udzielenia  gwarancji i rękojmi za wady na okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,
 • dostarczenia niezbędnych atestów, instrukcji, kart gwarancyjnych na zainstalowane materiały.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia instytucji najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem przystąpienia do robót.
 
III. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 15 września 2022 r.
 
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: Damian Szwagierczak 794 790 305, e-mail ddzskopanie1@op.pl.
 
V. Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty:
 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie opisanej: „Oferta na Remont kotłowni w celu przywrócenia jej sprawności technicznej do wymagań U.D.T”.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.
 3. Ofertę przesłać na adres:
Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu
ul. Leśna 2/3, 39-451 Skopanie
lub złożyć osobiście w sekretariacie Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu
 1. Termin składania ofert: 01 sierpień  2022 r., godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane i rozpatrywane.
 2. Otwarcie ofert:
 • otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 sierpnia 2022 r. o godz. 10:30 w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu ul. Leśna 2/3.
 • oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
 • podczas publicznego otwarcia ofert, będą odczytywane nazwa oferenta oraz cena ofertowa.
 1. Cena wskazana w ofercie muszą być podane w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty, podatki i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Oferowana cena brutto jest ceną ryczałtową.
 2. Termin związania ofertą 30 dni kalendarzowych od daty otwarcia ofert.
 
VI. Płatność:
 1. W umowie Zamawiający zakłada płatność jednorazową po wykonaniu całości zamówienia.
 2. Płatność będzie dokonana po podpisaniu bezusterkowego protokołu technicznego odbioru robót, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy podany w ofercie.
 
 
 
VII. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający będzie oceniał oferty kierując się następującymi kryteriami oceny: Cena ofertowa brutto – waga 100 %.
 
VIII. Klauzula w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych dla celów ogłoszenia, przeprowadzenia i realizacji zamówienia publicznego jest Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu, ul. Leśna 2/3, 39-451 Skopanie, reprezentowane przez Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu Damiana Szwagierczaka, tel. 15 811 06 23 ddzskopanie1@op.pl
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: za pomocą adresu: iod@tarnobrzeski.pl lub pisząc na adres administratora podany powyżej.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO. Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, tj. w procedurze wyboru wykonawcy.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające je na zlecenie Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 • Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy
 • Załącznik Nr 2 wzór umowy

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wzór umowy Plik doc 31.28 KB
Formularz ofertowy Plik doc 18.88 KB
powrot
Podmiot publikującyCentrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu
WytworzyłAutor Dokumentu2022-07-19
Publikujący Administrator BIP 2022-07-19 14:10
Modyfikacja Administrator BIP 2022-07-19 14:17
Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniuul. Leśna 2, 39-451 Skopanie tel. 15 811 06 23 email: ddzskopanie1@op.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 23 maja 2024r. 14:04:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.