Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Przetarg na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego- samochód osobowy
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu
 
 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu
ul. Leśna 2/3
39-451 Skopanie
 
 1. Zestawienie majątku objętego przetargiem:
 
Lp. Wyszczególnienie majątku Cena wywoławcza
Netto zł
Wadium
(10%)
 1.  
Samochód Osobowy 9-os. Renault Trafic rok produkcji 2007 RTA 04141 5 000,00  
 1. Termin składania ofert 25.02.2022r. do godz. 9:00
 
 1. Miejsce składania oferty oraz sposób jej sporządzenia.
Ofertę – przygotowaną zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia – można składać w jednej z dowolnych form:
 1. pisemnie:
Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie, zabezpieczonej w sposób trwały i zaadresowanej do Sprzedającego na adres wskazany w punkcie 1, oznaczonej napisem:
OFERENT: Sprzedający:
Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu. ul. Leśna 2/3 39-451 Skopanie
OFERTA:
NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu
 
 
Nie otwierać przed dniem 18.02.2022 r., godz. 11:00
 
 1. elektronicznie:
Wypełnioną i podpisaną przez przedstawiciela Oferenta ofertę przetargową (wraz z niezbędnymi dokumentami: potwierdzeniem wpłaty wadium, dokumentami identyfikującymi Oferenta) należy przesłać na adres e-mail: ddzskopanie1@op.pl  przed upływem terminu składania ofert.
.
 
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2022 r. o godz. 11:00
 2. Miejsce i termin, w  którym można dokonać oględzin składników mienia:
Składniki majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu, można obejrzeć w obiekcie Sprzedającego: ul. Leśna 2/3 39-451 Skopanie, w dniach: 21 i 22 luty br. w godzinach od 10.00-12.00.
 
 1. Kontakt ze Sprzedającym:
  1. W sprawach merytorycznych i proceduralnych:
Damian Szwagierczak 502 027 788
 
 1. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
  2. Wadium należy wnieść wyłącznie w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: Bank PKO S.A.: 72 1240 1792 1111 0010 5722 1149.

          Oferent powinien dołączyć do oferty kserokopię wniesienia wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać:

          „Wadium – NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu

 1. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, Sprzedający zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu oferowanego składnika.
 
 
 1. Inne informacje:
  1. Przedmioty, o których mowa w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia stanowią własność Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu, jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem są te składniki ani nie stanowią one również przedmiotu zabezpieczenia.
  2. Komisja przetargowa odrzuci ofertę w przypadku, gdy zostanie złożona po upływie wyznaczonego terminu lub gdy zostanie złożona przez Oferenta, który nie wniósł wadium w odpowiedniej wysokości.
  3. Komisja przetargowa, w uzasadnionych przypadkach, które nie mogą mieć charakteru negocjacji, może wezwać Oferenta do uzupełnienia dokumentów składających się na ofertę przetargową.
  4. Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik majątku ruchomego, objęty przedmiotem przetargu.
  5. Jeżeli co najmniej dwóch Oferentów zaoferuje jednakową cenę za ten sam składnik majątku ruchomego – Sprzedający wezwie pisemnie Oferentów do złożenia ofert dodatkowych, których ceny nie mogą być niższe od pierwotnie zaoferowanych.
  6. Termin sprzedaży składnika wyznacza się na dzień wyboru oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik.
  7. Oferent jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Sprzedającego.
  8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez Oferenta ceny nabycia, w terminie określonym przez Sprzedającego.
  9. Wszelkie koszty, opłaty i podatki ponosi Kupujący.
 

 1.  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego rozporządzeniem, Zamawiający informuje, że:
 1. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu ofertowym i załącznikach jest Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu z siedzibą w Skopaniu  przy ul. Leśnej 2/3.
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym
  w Tarnobrzegu to iod@tarnobrzeski.pl lub listownie na adres urzędu wskazany powyżej.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia , a ogólne zasady przetarg wynikają z  uchwały Rady Powiatu Tarnobrzeskiego nr XXV/140/2001 z dnia 26 listopada 2001 w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem powiatu Tarnobrzeskiego.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. dostawcy naszych systemów IT, aktualna lista jest dostępna u inspektora ochrony danych) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Oferent ma prawo do:
 1. dostępu do swoich danych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Sprzedający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
 2. ich sprostowania,
 3. domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania przetargowego.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 2. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 
 1. Załącznik – Wzór formularza oferty.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Formularz oferty przetargowej Plik doc 16.41 KB
Ogłoszenie o przetargu Plik doc 54.00 KB
powrot
Podmiot publikującyCentrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu
WytworzyłAutor Dokumentu2022-02-18
Publikujący Administrator BIP 2022-02-18 12:07
Modyfikacja Administrator BIP 2022-02-18 12:08
Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniuul. Leśna 2, 39-451 Skopanie tel. 15 811 06 23 email: ddzskopanie1@op.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 14 lipca 2024r. 13:08:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.